Uitwerking hoofdlijnenakkoord Zilveren Kruis levert huisarts in de praktijk weinig op

Het gesprek met Zilveren Kruis dreigt vast te lopen. De 7 kringvoorzitters en het LHV-bestuur spreken in een nieuwsflits aan de betrokken leden over "zorgen om kwaliteit en het nagenoeg niet naleven van landelijke afspraken door Zilveren Kruis". De LHV blijft zich inzetten om met Zilveren Kruis tot afspraken te komen om de kwaliteit van de basiszorg op orde te brengen.

Afspraken niet nakomen

De huisartsen zijn zwaar teleurgesteld dat bij de eerste kans om het hoofdlijnakkoord (HLA) in de praktijk te brengen de zorgverzekeraar niet thuis geeft. Zo komt Zilveren Kruis de afspraken uit het akkoord wat betreft indexatie niet na. Ook blijft de bekostiging voor voldoende personele ondersteuning, om de basiszorg op de orde te houden, onvoldoende.

Eigen interpretaties 

Daarnaast blijft Zilveren Kruis vasthouden aan haar eigen interpretaties van landelijke afspraken over O&I (zogenaamde Velzel Rapport). Ondanks een tegemoetkoming aan de bezwaren zet Zilveren Kruis het O&I traject in als een bezuiniging en herverdeling van de bestaande middelen. Met name op geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) in plaats van te investeren in O&I. Daarmee resulteert de goede bedoeling van O&I, versterking van de eerstelijn voor betere zorg, in onzekerheid, gebrek aan perspectief en afbraak van reeds bestaande huisartsvoorzieningen.

Moeizame gesprekken met Zilveren Kruis

De in 2016 gemaakte afspraken rond ‘gelijkwaardig contracteren’ bevatten duidelijke richtlijnen en een wederzijds afgesproken tijdspad. De gesprekken op beleidsniveau met Zilveren Kruis zijn echter nog niet afgerond terwijl de contracten al zijn opgesteld. Ondanks veel contact en overleggen blijft het beeld hetzelfde: Zilveren Kruis neemt de huisarts niet voldoende serieus als gesprekspartner. De LHV heeft de betrokken huisartsen drie opties geschetst die elke huisarts voor zich kan afwegen:

  1. Geen contract;
  2. Een contract bij een andere zorgverzekeraar (beide met forse consequenties voor de praktijk);
  3. Of tekenen eventueel vergezeld met een brief om aan te geven dat het proces en/of het contract niet aansluit bij de praktijk.

De huisartsen hebben landelijke mooie afspraken gemaakt waar ook geld voor beschikbaar is gesteld in het hoofdlijnen akkoord, maar hebben met Zilveren Kruis te maken, die deze afspraken op dit moment regionaal niet wil invullen.

Vervolgstappen

Onafhankelijke monitoring van de NZa moet dit volgens de afspraken zichtbaar gaan maken. De LHV heeft inmiddels contact gezocht met de NZa om te verkennen welke mogelijkheden er zijn. Alleen als de gemaakte afspraken uitgewerkt worden in het beleid en contracten van de zorgverzekeraars kan de kwaliteit van de basiszorg bij een toenemende zorgvraag van patiënten gewaarborgd blijven. De LHV blijft zich daar landelijk en regionaal voor inzetten.

LHV © 2022